S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.

Tento článek navazuje na příklad s jednoduchou lineární regresí ( https://exceltown.com/navody/jazyk-r/nejjednodussi-linearni-regrese-v-r/ ). V něm se jednalo o odhad závislosti váhy na výšce na základě údajů o patnácti různých ženách (viz dataset women, který je přímo součástí R). V tomto článku si ukážeme, jak odhadnout regresi s více než jednou vysvětlující proměnnou a jak posoudit, která/které z vysvětlujících proměnných má/mají v regresi význam.

Úprava datasetu

Dataset women obsahuje dva sloupce: height (výška v palcích) a weight (váha v librách). Pojďme k němu nyní přidat další sloupec, který bude obsahovat informaci o věku daných žen. Dalo by se totiž předpokládat, že váha nezávisí pouze na výšce, ale i na věku respondenta.

Vygenerujeme příkazem sample patnáct náhodných hodnot z rozmezí od 20 do 50.

Vygenerovaný vektor vypadá takto:

Chcete-li pracovat při zkoušení tohoto skriptu v R právě s tímto vektorem, použijte následující příkaz. Příkaz sample by vám totiž vygeneroval vektor o něco odlišný, neboť jde o náhodný výběr.

Nyní připojíme vektor age k našemu datasetu.

Příkazem head si zobrazíme prvních několik řádků datasetu pro kontrolu.

Grafické znázornění datasetu by bylo obtížné: protože máme tři proměnné (výšku, váhu a věk), museli bychom použít 3D graf. Při více proměnných již grafické znázornění není vůbec možné.

Odhad vícenásobné regrese

Jednoduchou lineární regresi jsme odhadovali následujícím příkazem:

Nyní jen přidáme další vysvětlující proměnnou, a to následovně:

R používá, jak je vidět, pro přidání další proměnné symbol plus, ale samozřejmě nejde o žádné sčítání, nýbrž zkrátka o ustálené značení.

Základní výstup regrese vypadá takto:

Co v něm najdeme? Call nám připomene původně zadaný příkaz. Pod Coefficients nalezneme odhadnuté parametry. Naše regrese tedy vypadá takto:

Náhodná složka v sobě zahrnuje veškeré faktory kromě výšky a věku, které váhu ovlivňují.

Jak uvedená čísla interpretovat?

Koeficient –87,59 je intercept neboli úrovňová konstanta. Říká nám, jakou váhu máme nejpravděpodobněji očekávat u ženy s výškou 0 palců a věkem 0 let. Jak již bylo řečeno v předchozím článku o jednoduché lineární regresi, ne vždy mívá úrovňová konstanta smysluplnou interpretaci.

Další dva odhadnuté parametry nám říkají, jak se v průměru změní vysvětlovaná proměnná (váha) při změně příslušné vysvětlující proměnné o jednotku za jinak stejných okolností. Tak například, při nezměněném věku v průměru naroste váha ženy o 3,45 liber s každým jedním dodatečným palcem. Při nezměněné výšce v průměru naroste váha ženy o 0,00143 liber s každým jedním dodatečným rokem.

Testování významnosti parametrů

Podrobnější informace o odhadnutých parametrech získáme následujícím příkazem.

 Výstup obsahuje mimo jiné sekci Coefficients:

V prvním sloupečku je odhad parametrů – ty jsme již interpretovali. Další dva sloupce prozatím vynecháme a budeme se jim věnovat v samostatné kapitole. Poslední sloupec nám říká, jestli je daná proměnná (výška resp. věk) v modelu významná, čili jestli skutečně hraje roli při predikci váhy. Běžně se za významnou považuje proměnná, u níž je hodnota v posledním sloupci menší než 0,05 (čili je u ní alespoň jedna hvězdička). Proč je to zrovna tak a ne jinak bude také obsahem samostatné kapitoly.

Vidíme tedy, že proměnná height je v modelu významná, zatímco proměnná age nikoli, čili ji můžeme vypustit. Asi nás to ani nepřekvapí vzhledem k tomu, že se jednalo o náhodně vygenerované hodnoty uměle naroubované na původní dataset.

A co koeficient determinace?

V článku o jednoduché lineární regresi jsme si ukázali, co je to koeficient determinace a jak ho zobrazit. Použili jsme následující příkaz.

Udělejme totéž pro naši novou, vícenásobnou regresi:

Jak víme, koeficient determinace je jakýmsi měřítkem kvality modelu. Mohlo by nás tedy napadnout, že když je koeficient determinace u nového modelu (vícenásobné regrese) vyšší než u regrese s jednou proměnnou, máme použít regresi vícenásobnou. Zároveň však ale víme, že proměnná age je v modelu nevýznamná a že by dávalo větší smysl zůstat u jednoduchého modelu. Jak to tedy je?

Klíčem je použití korigovaného koeficientu determinace ( adjusted R-squared) místo toho, který jsme si zatím ukázali. Pro porovnání dvou modelů s různým počtem vysvětlujících proměnných nelze totiž použít běžný koeficient determinace, protože ten při přidávání dalších proměnných nikdy neklesne, i kdyby tyto proměnné byly zcela nesmyslné.

Korigovaný koeficient determinace zobrazíme následovně.

Porovnáním těchto dvou hodnot dojdeme k závěru, že jednoduchá lineární regrese s jednou vysvětlující proměnnou je v tomto případě lepší volbou.

 

S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář